BIURO PODATKOWE » Zasady współpracy

A A A

-Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji gospodarczej pod Nr 218,

-Jesteśmy podatnikiem VAT  o numerze indentyfikacji NIP 737 000 08 75,

-Spełniamy warunki uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z nadanym certyfikatem księgowym pod numerem 50106/2011 nadanym przez Ministerstwo Finansów - Departament Rachunkowości Warszawa,

-Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

Współpracę opieramy na podstawie zawartej Umowy o świadczenie Usług Księgowych.

W ramach umowy Zeceniobiorca przyjmuje do prowadzenia i przechowywania dokumentację przeznaczoną do ewidencji działalności gospodarczej Zlecającego. Pod pojęciem ”prowadzenia Księgi” rozumie się czynności polegające na dokonywaniu w imieniu Zlecającego na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa wpisów do:

- Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Przedmiotem  umowy jest także sporządzanie ( bądź prowadzenie) na podstawie otrzymanych od Zlecającego dokumentów:

a)      ewidencji dla celów podatków od towarów i usług VAT

b)      wszelkich wymaganych przepisami  prawa obowiązujących deklaracji podatkowych

c)       ewidencji środków trwałych i naliczeń amortyzacji

                                   d)       deklaracji i poprawnych rozliczeń z ZUS

 

Zobowiązujemy się prowadzić dokumentację podatkową Zleceniodawcy w oparciu o przedkładane dokumenty źródłowe, z należytą starannością i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przez dokumenty źródłowe Strony rozumieją wszelkie materiały stanowiące podstawę dokonywania zapisów w odpowiednich księgach i rejestrach.

Ustalania należnych podatków wraz ze sporządzeniem miesięcznych deklaracji podatkowych .

Przechowywania dokumentów Zlecającego w bezpiecznym miejscu oraz nie udostępniania ich osobom trzecim.

Zachowywania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących operacji gospodarczych Zlecającego.

Usługi wykonywane będą przez Zleceniobiorcę przy użyciu zapisu  ręcznego i komputerowego. Istnieje możliwość internetowego przekazywania dokumentacji zarówno Zlecającego jak również Zleceniobiorcy za pomocą  e-mail.

Termin wykonania usług  będzie wykonany w sposób prawidłowy , zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i w odnośnych tematach , z zachowaniem wymaganych terminów rozliczeń w przypadku terminowego otrzymania kompletu dokumentów źródłowych za odnośny miesiąc w nieprzekraczalnym terminie do 7-ego dnia kalendarzowego po zakończeniu miesiąca , którego rozliczenia dotyczą.

Strony ustalają, iż na podstawie odrębnych ustaleń Zleceniobiorca może podjąć się stałego wykonywania na rzecz Zleceniodawcy dodatkowych usług.

Dodatkowe usługi mogą w szczególności obejmować czynności związanych, np. z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kadrowych, sporządzenia deklaracji rocznych  .

Zakres dodatkowych usług będzie wymagał  aneksu do umowy co do zakresu obowiązków i sposobu wynagrodzenia za świadczone usługi.

 Zleceniodawca jest obowiązany do:

Terminowego dostarczenia dokumentów. W przypadku naruszenia tego terminu  Zleceniobiorca jest zwolniony   z odpowiedzialności za ewentualne nie dochowanie terminów przewidzianych dla odpowiednich czynności.

Udzielania Zleceniobiorcy wszelkich informacji i wyjaśnień, niezbędnych do świadczenia usług.

Niezwłocznego informowania Zleceniobiorcę o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonywane usługi mających wpływ na ustalenie prawidłowych podatków.

Terminowej zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi w określonej umową,                                         

Strony wspólnie ustalają:

Zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznały się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, dotyczące w szczególności zasad ich współpracy oraz wszelkich informacji o Zleceniodawcy uzyskanych w okresie współpracy.

Obowiązek wskazany w ustępie poprzedzającym trwa w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu.

Z obowiązku wskazanego w paragrafie poprzedzającym Strony mogą być zwolnione wyłącznie z uwagi na żądanie organów podatkowych bądź innych władz, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

                  

 

 

 

 

 

   

 

 


Wszystkie prawa zastrzeżone © by Budmost | 2001-2011